Privacy Policy

Privacyverklaring GRIP

GRIP handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van de relevante nationale en Europese privacywetgeving.

Doel verwerking persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat u ons alle hiervoor benodigde relevante (persoons)gegevens verstrekt. GRIP deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. GRIP slaat uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER).

Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze praktijk welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

Wij zorgen voor een goede organisatorische en technische beveiliging van onze optiek en onze (klant)systemen;

Indien wij gebruik maken van derden leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derden op;

Door GRIP worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie;

De (persoons)gegevens worden door GRIP niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, doch minimaal gedurende de voor GRIP geldende wettelijke bewaartermijn;

Slechts indien u aan GRIP uitdrukkelijk toestemming verleent om uw persoonsgegevens langer te bewaren, geschiedt dit.

Indien u gebruik heeft gemaakt van het recht om door GRIP vergeten te worden, dan zorgt GRIP ervoor dat al uw persoonsgegevens, na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden verwijderd.

Uw rechten

Bij GRIP heeft u recht om de volgende verzoeken in te dienen:

recht op inzage van uw persoonsgegevens;

recht op correctie van uw persoonsgegevens;

recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;

recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden bestaan of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. Voor informatie of bij klachten kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht niet tevreden zijn, dan kunt u zich wenden tot:

De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring zich gewijzigd heeft sinds uw laatste bezoek zult u hiervan bij uw bezoek aan onze website een melding ontvangen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Neem Contact Op