Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen
1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: behandelaar: de hulpverlener, werkzaam
binnen Praktijk GRIP, met wie de behandelovereenkomst wordt aangegaan; cliënt: de
natuurlijke perso(o)n(en), en bij minderjarigheid, de wettelijk vertegenwoordiger(s) met wie de
behandelaar de behandelovereenkomst aangaat; behandelovereenkomst: de schriftelijke of
mondelinge overeenkomst die tussen behandelaar en cliënt tot stand komt. opdrachtgever: een
natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon met wie de behandelaar, dan wel Praktijk GRIP een
overeenkomst aangaat, niet zijnde een behandelovereenkomst.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, mondeling of
schriftelijk, aangegaan tussen Praktijk GRIP/de behandelaar en de cliënt/opdrachtgever. Deze
voorwaarden zijn ook terug vinden op de website.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Praktijk
GRIP/de behandelaar schriftelijk zijn aanvaard.

De behandelovereenkomst

2. De behandelovereenkomst
2.1 Een behandelovereenkomst tussen cliënt en behandelaar komt tot stand door instemming
van de cliënt met een eerste (intake)gesprek. De behandelaar bespreekt in dat gesprek met de
cliënt de behandeldoelen, geeft een prognose van de haalbaarheid van het bereiken van de
doelen binnen een bepaalde termijn en de wijze waarop de doelen kunnen worden bereikt. Tot
slot geeft de behandelaar een indicatie van de tijdsduur van het behandeltraject. De cliënt beslist
of het onderzoek/de behandeling al dan niet wordt vervolgd c.q. gevolgd.
2.2 Na de intake wordt de behandelovereenkomst besproken. Het behandelplan wordt
ondertekend tijdens het adviesgesprek. In de overeenkomst staat wat is afgesproken met
betrekking tot verdere behandeling, o.a. het aantal sessies, evaluatiemomenten, het tarief en de
behandellocatie. De behandeling kan worden gestart nadat door de cliënt aan de behandelaar is
overhandigd:
• een (eventuele) verwijsbrief van de huisarts of kinderarts
• een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt (een geldig paspoort/ID-kaart/rijbewijs).
• de door de cliënt ondertekende toestemmingsverklaring voor gegevensverstrekking aan de
huisarts.
• ondertekende behandelovereenkomst.
2.3 De cliënt kan een behandeling volgen indien hij/zij 18 jaar of ouder is. Indien de cliënt jonger
dan 18 jaar is, is schriftelijke toestemming van beide ouders – voor zover gezaghebbend – of
andere wettelijk vertegenwoodiger(s) noodzakelijk. Dit is anders indien sprake is van een
behandelovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
(WGBO). Verwezen wordt naar artikel 7 van deze voorwaarden.
2.4 De behandelovereenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals mondeling of schriftelijk
aangegeven door de behandelaar.

De rechten en plichten van GRIP/de behandelaar

4.1 De cliënt heeft recht op informatie, in begrijpelijke taal, over zijn/haar problematiek, de
behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve
behandelingen. De behandelaar zal, als dat gewenst en noodzakelijk is, de informatie schriftelijk
geven, zodat de cliënt die nog eens rustig kan nalezen.
4.2 Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij de behandelaar goed, eerlijk en volledig op de hoogte
stelt van zijn problematiek. De cliënt en indien sprake is van minderjarigheid, de
ouder(s)/verzorger(s), dragen er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan de behandelaar worden
verstrekt. Met juiste en volledige informatie kan deze sneller en beter een diagnose stellen en kan
deze beter zorg verlenen. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de
behandelaar meewerkt en adviezen opvolgt. Alle keuzes en beslissingen die de cliënt neemt, al
dan niet onder invloed van de behandeling, komen voor diens eigen rekening en
verantwoordelijkheid.
4.3 Alle sessies vinden plaats op afspraak. De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Is een cliënt te
laat of kiest de cliënt ervoor om tijdens de sessie eerder te vertrekken, dan wordt het volledige
bedrag voor de sessie in rekening gebracht.
4.4 Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak telefonisch of
per email bij de behandelaar geannuleerd te worden met reden en onderbouwing. Bij het niet
verschijnen op de afspraak of niet tijdig annuleren van de afspraak, is de behandelaar gerechtigd
de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. Herhaalde of voortdurende afwezigheid
wordt opgevat als een beëindiging van de behandeling, waarna het cliëntendossier zal worden
gesloten. Dit zal schriftelijke worden bevestigd.
4.5 In geval van beschadigingen aan de ruimte of de materialen van de behandelaar, veroorzaakt
door de cliënt, zal de behandelaar de kosten hiervan verhalen op de cliënt. Van de cliënt wordt
verwacht dat hij/zij over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering beschikt.
4.6 Eventuele klachten van de cliënt over de behandeling worden eerst met de behandelaar
besproken. Indien dit voor de cliënt geen oplossing biedt, dan kan de cliënt schriftelijk een klacht
indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Praktijk Marleen, zoals vermeld op de
website.

De rechten en plichten van de cliënt

5.1 Op verzoek van de cliënt of diens ouders/verzorgers kan bij aanvang van de behandeling een
behandelvoorstel worden uitgeschreven en kan de behandeling worden afgesloten met een
eindrapportage. De behandelaar kan hiervoor een redelijk tarief in rekening brengen. Dit wordt
vooraf besproken en schriftelijk vastgelegd.
5.2 Tenzij enige wetsbepaling hem/haar daartoe verplicht, is de behandelaar verplicht tot
geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen. De
behandelaar is verplicht zich te houden aan de beroeps- en gedragscode van de aangesloten
beroepsvereniging, waarin onder meer geheimhouding over de inhoud van sessies en gegevens
van de cliënt, zijn vastgelegd. In geval van minderjarigheid overlegt de behandelaar altijd met de
ouder(s)/verzorger(s) over het verloop van de behandeling.
5.3 Van iedere cliënt wordt een digitaal dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die
betrekking hebben op de behandeling. Dit dossier kan door de cliënt worden ingezien, met
uitzondering van de gegevens die niet over de cliënt zelf gaan. Op de behandelaar na mag
niemand anders het dossier inzien, tenzij de cliënt daar toestemming voor geeft.
5.4 De cliënt wordt bij aanmelding schriftelijk verzocht om toestemming te verlenen om bij
aanmelding en bij afsluiting aan de huisarts informatie over de behandeling te verstrekken en om
telefonisch overleg met de huisarts te hebben aangaande de behandeling.

Gegevensoverdracht

5.1 Op verzoek van de cliënt of diens ouders/verzorgers kan bij aanvang van de behandeling een behandelvoorstel worden uitgeschreven en kan de behandeling worden afgesloten met een eindrapportage. De behandelaar kan hiervoor een redelijk tarief in rekening brengen. Dit wordt vooraf besproken en schriftelijk vastgelegd.

5.2 Tenzij enige wetsbepaling hem/haar daartoe verplicht, is de behandelaar verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen. De behandelaar is verplicht zich te houden aan de beroeps- en gedragscode van de aangesloten beroepsvereniging, waarin onder meer geheimhouding over de inhoud van sessies en gegevens van de cliënt, zijn vastgelegd. In geval van minderjarigheid overlegt de behandelaar altijd met de ouder(s)/verzorger(s) over het verloop van de behandeling.

5.3 Van iedere cliënt wordt een digitaal dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. Dit dossier kan door de cliënt worden ingezien, met uitzondering van de gegevens die niet over de cliënt zelf gaan. Op de behandelaar na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij de cliënt daar toestemming voor geeft.

5.4 De cliënt wordt bij aanmelding schriftelijk verzocht om toestemming te verlenen om bij aanmelding en bij afsluiting aan de huisarts informatie over de behandeling te verstrekken en om telefonisch overleg met de huisarts te hebben aangaande de behandeling.

Betaling

6.1 Praktijk GRIP/de behandelaar informeert de cliënt/opdrachtgever vooraf over de kosten
van de behandeling/overeenkomst en of deze worden vergoed. Tenzij anders is
overeengekomen, zijn op de behandelovereenkomst de gebruikelijke te hanteren vergoedingen
en prijzen van toepassing. Voor de te hanteren prijzen kunt u de website raadplegen. Met
betrekking tot overeenkomsten met andere opdrachtgevers wordt duidelijk vooraf een prijs/tarief
afgesproken en vastgelegd.
6.2 Indien de cliënt/opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na
factuurdatum heeft betaald, is de cliënt/opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere
ingebrekestelling is vereist en brengt Praktijk GRIP/de behandelaar de wettelijke rente in
rekening of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt/opdrachtgever in gebreke blijft aan
verplichtingen te voldoen.
6.3 Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum stuurt Praktijk Marleen/de behandelaar de
cliënt/opdrachtgever een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt/opdrachtgever binnen 14
dagen nog niet aan de betalingsherinnering dan is Praktijk GRIP/de behandelaar gerechtigd
incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband
houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt/opdrachtgever. Bij een dergelijke
betalingsachterstand is Praktijk GRIP/de behandelaar gerechtigd om verdere behandeling op
te schorten totdat de cliënt/opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Minderjarigen

7.1 Voor behandeling van minderjarigen (<18 jaar) is te allen tijde toestemming van de
gezaghebbende ouder(s)/verzorgers nodig. Onderdeel van de behandeling van minderjarigen
omvat te allen tijde een aantal oudergesprekken t.a.v. voortgang en de opvoeding van de
minderjarige.
7.2 Artikel 7.1 is niet van toepassing voor zover sprake is van een behandelovereenkomst in de
zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In dat geval zal de
behandelaar de richtlijnen van die wet volgen met betrekking tot minderjarigheid van cliënten. De
behandelaar zal de cliënt voorafgaand of bij het sluiten van de behandelovereenkomst hierop
attenderen.
7.3 Ouders/verzorgers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die worden
genomen betreffende zichzelf als ook voor hun minderjarige kind. Dit geldt ook voor de besluiten
worden genomen op grond van adviezen die ouders van de behandelaar verkrijgen.
7.4 Het inwinnen van informatie (schriftelijk of telefonisch) en/of overleg over cliënten bij school,
huisarts of andere hulpverleners, gebeurt altijd in overleg met de ouders(s)/verzorger(s), tenzij lid
7.2 van toepassing is.
7.5 Wanneer er sprake is van video of audio opnames van de cliënt tijdens de behandeling, dan
gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind en zal het
bandmateriaal uitsluitend door de behandelaar gebruikt worden ten behoeve van de voortgang
van de behandeling en zal niet door of voor derden worden gebruikt. Artikel 11 van deze
algemene voorwaarden is niet van toepassing.

Nazorg

8.1 Voor nazorg na beëindiging van de behandelovereenkomst is de behandelaar telefonisch of
per e-mail bereikbaar. Aan een eenmalig telefonisch contact of mailwisseling zijn geen kosten
verbonden. Mocht een extra sessie nodig zijn, dan wordt het normale tarief in rekening gebracht.

Bereikbaarheid

9.1 De behandelaar is telefonisch of per e-mail bereikbaar voor de cliënt. De behandelaar kan
voor telefoongesprekken of mailwisselingen een redelijk bedrag (25% van het sessietarief) in
rekening brengen, indien het gaat over behandelinhoudelijke onderwerpen.
9.2 De behandelaar is buiten kantooruren niet bereikbaar. In crisissituaties dient cliënt contact op
te nemen met de huisarts, huisartsenpost of het landelijk alarmnummer 112.

Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast de wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken
daaromtrent: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de
cliënt/opdrachtgever en Praktijk GRIP/de behandelaar geen invloed kan uitoefenen, en
waardoor een van partijen niet in staat is de verplichtingen uit de (behandel)overeenkomst na te
komen.
10.2 Indien een van partijen door overmacht niet aan de verplichtingen uit de
(behandel)overeenkomst kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmachtstoestand.
10.3 Indien de overmachtstoestand langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben partijen het
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te
ontbinden. In geval van overmacht bestaat er over en weer geen recht op schadevergoeding.

Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Praktijk GRIP/de behandelaar behoudt zich het recht voor om haar diensten aan iedere
door haar geaccepteerde opdrachtgever c.q. cliënt aan te bieden en alle daaraan gerelateerde
werkzaamheden vrijelijk uit te voeren, zonder dat enige opdrachtgever/cliënt zich kan beroepen
op het alleenrecht van de aan hem geleverde diensten of voor hem verrichte werkzaamheden,
tenzij dit alleenrecht uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
11.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle resultaten van de door Praktijk GRIP/de
behandelaar verrichte werkzaamheden, ongeacht de verschijningsvorm daarvan en inclusief de
door Praktijk GRIP/de behandelaar al dan niet in samenwerking met of in opdracht van de
opdrachtgever/cliënt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ontwikkelde kennis,
ervaring, modellen, instrumenten, methoden, materialen, apparatuur en andere (hulp) middelen
berusten bij Praktijk GRIP/de behandelaar.
11.3 Tenzij anders overeengekomen, is het de cliënt/opdrachtgever toegestaan resultaten, als
bedoeld in art. 11.2, te gebruiken in het kader van de bedrijfsuitoefening van de eigen
onderneming. Openbaarmaking is geoorloofd indien en voor zover het gebruik daartoe leidt en
indien en voor zover de resultaten in hun geheel en onder vermelding van Praktijk GRIP/de
behandelaar als voortbrenger weergegeven worden.

Opschorting en ontbinding

12.1 Indien de cliënt/opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die
voor hem uit de behandelovereenkomst voortvloeit, is Praktijk GRIP/de behandelaar bevoegd
om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst naar haar keuze: de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten tot een nader door Praktijk GRIP/de behandelaar te bepalen
tijdstip en/of door schriftelijke mededeling de overeenkomst te ontbinden, zonder enige
verplichting tot schadevergoeding.
12.2 Bij opschorting van haar verplichtingen behoudt Praktijk GRIP/de behandelaar haar
aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt/opdrachtgever kan geen beroep doen op
restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.
12.3 Praktijk GRIP/de behandelaar behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.
12.4 Opschorting, behoudens in geval van overmacht conform artikel 10, of ontbinding ontslaat
de cliënt/opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

Aansprakelijkheid

13.1 Praktijk GRIP/de behandelaar is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade
van de cliënt/opdrachtgever en derden, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade,
vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade,
behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk GRIP/de
behandelaar en behoudens het geval een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid op grond
van de wettelijke bepalingen niet is toegestaan. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot
directe schade en tot de maximale vergoeding die opdrachtgever/cliënt betaalt voor het volgen
van een behandeling of het aangaan van de overeenkomst.
13.2 Praktijk GRIP/de behandelaar is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit
welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de opdrachtgever/cliënt. De
opdrachtgever/cliënt vrijwaart Praktijk GRIP/de behandelaar dan ook tegen alle aanspraken
van derden uit dien hoofde.
13.3 De schriftelijke aansprakelijkheidsstelling van Praktijk GRIP/de behandelaar dient binnen
drie maanden na de datum waarop de schade, in welke vorm dan ook, zou zijn ontstaan, door
Praktijk GRIP/de behandelaar ontvangen te zijn. Iedere verplichting tot schadevergoeding van
Praktijk GRIP/de behandelaar vervalt indien de opdrachtgever/cliënt niet binnen 1 jaar na het
einde van de (behandel)overeenkomst, vergoeding daarvan bij de rechter heeft gevorderd.
13.4 In ieder geval is de totale aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 5.000 euro per
gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende zaken geldt als één gebeurtenis.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1 Op deze voorwaarden en de behandelovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het
arrondissement Rotterdam.

Praktijk voor Orthopedagogiek en Coaching

‘Grip hebben’ betekent ‘houvast hebben’

Stel Een Vraag